Інформації про використання палива та вплив на середовище

Відповідно до пункту 38 статті 2 Постанови НКРЕКП Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії від 27.12.2017  № 1467 ВДЕ зобов’язані «у визначеному НКРЕКП порядку публікувати на веб-сайті ліцензіата інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та про вплив на навколишнє природнє середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, за попередній рік».

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії

№ з/п Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % 
1 Ядерне паливо  
2 Вугілля  
3 Природний газ  
4 Мазут  
5 Газ промисловий (вказати)  
6 Біомаса  
7 Біогаз  
8 Енергія сонячного випромінювання  
9 Енергія вітру  
10 Геотермальна енергія  
11 Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: 100
12 у т. ч. електрична енергія, вироблена
мікрогідроелектростанціями
 
13 у т. ч. електрична енергія, вироблена
мінігідроелектростанціями
 
14 у т. ч. електрична енергія, вироблена малими
гідроелектростанціями
100
15 у т. ч. електрична енергія, вироблена
гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт
 
16 Інші види палива/енергії (вказати)  

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії

№ з/п Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт*год
1 Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1.1 Азоту оксиду  
1.2 Аміак  
1.3 Ангідрид сірчистий  
1.4 Ацетон  
1.5 Бенз(о)пірен  
1.6 Бутилацетат  
1.7 Ванадію п’ятиокис  
1.8 Водень хлористий  
1.9 Вуглецю окис  
1.10 Вуглецю двоокис  
1.11 Вуглеводні  
1.12 Газоподібні фтористі сполуки  
1.13 Тверді речовини  
1.14 Кадмію сполуки  
1.15 Марганець та його сполуки  
1.16 Нікель та його сполуки  
1.17 Озон  
1.18 Ртуть та її сполуки  
1.19 Свинець та його сполуки  
1.20 Сірководень  
1.21 Сірковуглець  
1.22 Спирт н-бутиловий  
1.23 Стирол  
1.24 Фенол  
1.25 Формальдегід  
1.26 Хром та його сполуки  
1.27 Радіоактивні відходи  
2 Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти
2.1 Азот амонійний  
2.2 Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання
кисню (БСК 5))
 
2.3 Завислі речовини  
2.4 Нафтопродукти  
2.5 Нітрати  
2.6 Нітрити  
2.7 Сульфати  
2.8 Фосфати  
2.9 Хлориди  
2.10 Радіоактивні відходи